การจัดการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาคเรียนที่ 1/2554

รายวิชาสังคมศึกษา

สาระการเรียนรู้

คลิก  เรียนรู้ทวีปยุโรปและแอฟริกา

———————————————

รายวิชาประวัติศาสตร์

สาระการเรียนรู้

คลิก  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาและธนบุรี

คลิก  ภูมิปัญญาและบุคคลสำคัญ  สมัยอยุธยาและธนบุรี

คลิก  แบบทดสอบ และใบงาน
———————————————

แหล่งที่มา….สำนักพิมพ์แม็ค  จำกัด และ สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์

ครูวิรัตน์  แก้วเป็ง

Advertisements

สาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์และสาระหน้าที่พลเมือง

ภาคเรียนที่ 2/2554

สาระการเรียนรู้

เศรษฐศาสตร์น่ารู้

การอยู่ร่วมกันในสังคม

กฎหมายน่ารู้

แหล่งที่มา สำนักงานพิมพ์แม็ค จำกัด